Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Studera utomlands

Boosta dina kunskaper och färdigheter med internationell erfarenhet!

Berika din utbildning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten genom att studera en eller två terminer utomlands. Utforska en annan kultur, upplev en ny livsstil, få nya vänner och bli mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

För dig som student inom Samhällsvetenskapliga fakulteten finns det många möjligheter att studera utomland. Göteborgs universitet har flera etablerade samarbeten med utländska universitetet runt om i världen.

Du har möjlighet att söka utbytesstudier via ett flertal olika utbytesavtal. Vilket land och universitet som passar dig beror på vilket ämne du läser. Det är därför viktigt att du, oavsett vilken typ av utbytesavtal du önskar åka på, tar kontakt med ansvarig studievägledare/internationell koordinator på din institution för att diskutera när ett utbyte passar in i din utbildning och vad du ska tänka på inför val av land och universitet samt vilka kurser du kan få tillgodoräknade. Beslut om tillgodoräknande av utbytesstudier tas alltid av heminstitutionen.

Våra olika avtal

Göteborgs universitet har avtal på tre olika nivåer, institutionsnivå samt fakultets- och universitetsgemensamma avtal. Handläggningen av t.ex. ansöka och urval kan variera beroende på vilken typ av utbytesavtal du som student sökt.

Ämnesspecifika avtal vid institution
Dessa samarbeten är fokuserade till ett visst ämnesområde och utbytesplatserna kan sökas av studenter inom det aktuella ämnet. Som student vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kan du i vissa fall söka utbyte via någon annan av fakultetens institutioner, än den du studerar vid, men då förväntas du läsa kurser inom ämnet som avtalet avser. Det måste då också vara säkerställt att du kan tillgodoräkna sig dessa inom ramen för din utbildning. Avtal på institutionsnivå hanteras av den institution som äger avtalet. Läs mer på respektive institutions sida om utbytesstudier angående behörighet och urval.

Fakultetsgemensamma avtal
Samhällsvetenskapliga fakulteten har tre fakultetsgemensamma utbytesavtal. Dessa är öppna att söka för samtliga fakultetens studenter. De fakultetsövergripande avtalen handläggs av internationell koordinator på fakultetskansliet.

Universitetsgemensamma avtal
Dessa samarbeten är breda, ämnesövergripande samarbeten som kan sökas av alla studenter, oavsett ämnesområde. Här kan du läsa om hur Samhällsvetenskapliga fakulteten rangordnar studenter som sökt utbyte på något av de universitetgemensamma avtalen. Det slutgiltiga urvalet av de studenter som erbjuds plats görs centralt av International Centre.

 

 Frågor? Kanske finner du svaret längst ner på sidan bland våra FAQ.

Om inte, kontakta i första hand internationell koordinator på institutionen där du är student.

FAQ

 

 

Jag vill studera utomlands

Jag är intresserad av utbytesstudier. Var börjar jag?
Om du funderar på att åka på utbyte ska du i god tid ta kontakt med studievägledare/internationell koordinator på din heminstitution för att diskutera vilka möjligheter det finns för dig att åka på utbyte inom ramen för din utbildning. Kurserna du läser under utbytet ska motsvara de krav som din institution ställer vad gäller nivå/omfattning.

Vart kan just jag åka?
Vilket land och universitet som passar dig beror på vilket ämne du läser. Det är därför viktigt att du tar kontakt med ansvarig studievägledare/internationell koordinator på ditt program/institution för att ta reda på när ett utbyte passar in i din utbildning och vad du ska tänka på inför val av land och universitet.

Betalar jag terminavgift på det utländska universitetet?
Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter.

Kommer det ta längre tid för mig att bli klar med min utbildning?
Tanken är att du under dina utlandsstudier skall läsa kurser som du kan tillgodoräkna i din examen vid GU, så det ska inte ta längre tid för dig att bli klar med din utbildning och få din examen.

Vad menas med Universitetsgemensamma avtal?
Vid Göteborgs universitet finns en hel del breda, ämnesövergripande samarbeten som kan sökas av alla studenter, oavsett ämnesområde. Du kan läsa mer om de universitetgemensamma avtalen här.Tänk på att även om alla studenter, oavsett ämnesområde, har möjlighet att söka är det viktigt att du kollar upp att det finns relevanta kurser som passar in och går att tillgodoräkna i din utbildning. Du som är intresserad av dessa utbytesplatser ska därför alltid kontakta ansvarig studievägledare/internationell koordinator på din institution.

Jag låg högt upp Samhällsvetenskpaliga fakultetens rangordningslista för de universitetsgemensamma avtalen, men blev inte erbjuden något av mina val. Varför?

Samtliga fakulteter rangordnar sina behöriga studenterna utifrån fastställda rangordningskriterier. International Centre fördelar sedan tillgängliga platser inom de universitetsövergripande avtalen, en plats per fakultet i taget. Lottning har avgör i vilken ordning fakulteternas studenter tilldelas platser. Beroende på vilken i ordningen Samhällsvetenskapliga fakulteten är, kan det vara ganska många studenter som tilldelades plats före dig, trots att du låg högt på Samhällsvetenskapliga fakultetens rangordning.

Ex. om Samhällsvetenskapliga fakulteten lottas som nummer 4 av av universitetets 8 fakulteter och du är rangordnad som nummer 3 så kommer 19 studenter att ha fått tilldelad plats innan det är din tur. Om du har önskat universitet som är populära och som mång andra studenter också sökt, kan det hända att alla dessa platser redan är tilldelade andra studenter innan det blir din tur.

Vilka språkkrav gäller för avtalen?
Avtal på fakultets- och institutionsnivå kan ha olika språkkrav. Det är bäst att du kontaktar internationell koordinator eller studievägledaren på den institution som har avtalet du är intresserad av för att få veta vilka språkkrav som finns och vad partneruniversiteten kräver för intyg på dina kunskpaer. För de universitetsgemensamma, läs på de centrala sidorna under resp universitet.

Jag läser på en institution inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kan jag åka på en annan institutions avtal?
Som student vid samhällsvetenskapliga fakulteten kan man i vissa fall också söka utbyte via någon annan av fakultetens institutioner än den man studerar vid, men då förväntas man läsa kurser inom ämnet som avtalet avser. I urvalet prioriteras studenter som läser ett program inom den egna institutionen, sedan studenter från någon av de övriga institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten och sedan andra GU-studenter. Vissa institutioner har som krav att man skall vara student vid institutinen för att kunna söka avtalen.

Hur ska jag utforma mitt motiveringsbrev?
Det är bra att förtydliga dina val och tankar kring vad du vill läsa under utbytet och hur det passar in i din utbildning i ditt motiveringsbrev. I motiveringsbrevet ska det framgå vad du vill läsa, gärna specifika kurser, och vad du förväntar dig att få ut av utbytet studiemässigt. Brevet ska vara ställt till Göteborgs universitet och det bör framgå hur du rangordnar alternativa universitet och varför.


Vad ska jag skriva under Subject you want to study at this institution?
Ange i fritext något av huvudområdena nedan, alternativt annat huvudområde efter kontakt med studievägledare.
För Samhällsvetenskapliga fakulteten gäller följande huvudområden:
• Arbetsvetenskap (Work Science)
• Europakunskap (European Studies)
• Globala studier (Global Studies)
• Internationell administration och global samhällsstyrning (International administration and Global Governance)
• Journalistik (Journalism)
• Medie- och kommunikationsvetenskap (Media and Communication Studies)
• Miljövetenskap med inriktning mot miljöpolitik (SMIL (Environmental Science with Specialization in Environmental Politics)
• Offentlig förvaltning (Public Administration)
• Personalvetenskap (Human Resource Management and Labour Relations)
• Psykologi (Psychology)
• Socialt arbete (Social Work)
• Sociologi (Sociology)
• Statsvetenskap (Political Science)
• Strategiskt personalarbete och arbetsmarknadsrelationer (Strategic Human Resource Management and Labour Relations)

Hur stor är chansen att jag får mitt förstahandsval?
Chansen att bli antagen till det universitet du helst vill åka till varierar beroende på hur många sökande det finns till det universitet du söker. Begränsar du dig till att endast söka ett mycket populärt universitet kan det bli svårt att bli antagen; om det viktigaste för dig är att komma iväg, och inte just vid ett specifikt universitet, så rekommenderar vi att du söker till flera skolor.

Är det bara programstudenter som får åka på utbyte?
Nej, programstudenter och studenter som läser fristående kurser har lika stor chans att få en plats.

Vilka kurser ska jag läsa under min utbytestermin?
Avtalen med partneruniversiteten är skrivna inom olika ämnesområden samt på olika nivåer (undergraduate/graduate). Det är viktigt att du söker platser inom ditt ämnesområde samt på din nivå. För att kunna tillgodoräkna sig de kurser man läser under sin utbytestermin är det viktigt att man har en dialog med sin studievägledare/programkoordinator innan man åker iväg.

Kan jag söka en utbytesplats fast jag redan varit ute på en utbytestermin?
Ja. Vi försöker däremot i första hand se till att så många studenter som möjligt får möjlighet att åka ut en gång. Vid platskonkurren prioriteras din ansökan ned om du tidigare deltagit i utbyte inom samma utbildningsnivå som den du söker.

Måste jag åka om jag blir tilldelad en plats?
När du har blivit tilldelad en plats har du ett antal dagar på dig att tacka ja eller nej till platsen. Väljer du att tacka ja är detta svar bindande.

Hur många platser har ni på respektive universitet?
Vi kan inte säga exakt hur många platser vi har vid varje.

Alla mina poäng är inte inrapporterade i Ladok vid ansökningsdeadline för utbytesstudier den 1 februari. Vad gör jag?
Efter att ansökan har stängt påbörjas omgående arbetet med urval och rangordning för fakultetsgemensamma och universitetgemensamma avtal. Inför rangordning av Samhällsvetenskapliga fakultetens studenter som sökt universitetövergripande eller fakultetsgemensamma avtal tas, någon dag efter att ansökan stängt, aktuella Ladok-uppgifter ut för samtliga sökande. Alla studenter rangordnas då utifrån avklarade poäng den dagens datum. En del studenter kan ha skickat in sina ansökningar redan i december och efter det fått fler poäng. Dessa poäng kommer då med. Om du sökt avtal på institutionsnivå, kontakta den aktuella institutionen.

Vad menas med normal studietakt?
Med normal studietakt menas att ha avklarat minst 75 % av antagen takt.

Vad händer efter ansökningsdeadline?
Efter deadline påbörjas urvalet av alla inkomna ansökningar. För avtal på fakultets- eller institutionsnivå sker urvalet helt på den egna fakulteten/institutionen. När det handlar om universitetsövergripande avtal sker först en rangordning på den egna fakulteten, innan godkända ansökningar skickas vidare till International Centre för slutgiltigt urval och eventuell nominering. Om du blir nominerad får du information från det aktuella partnerlärosätet eller International Centre/din fakultet/din institution om hur ansökan till ditt utbyteslärosäte ska göras och hur man söker deras kurser. Den slutgiltiga antagningen görs av det utländska universitetet. När du vet om och i så fall till vilket universitets du blir antagen är det dags att kontrollera med programansvarig att de kurser du önskar läsa kan tillgodoräknas i din utbildning. Här kan du läsa mer om tillgodoräknande.


Jag är intresserad av att åka på Erasmuspraktik. Var hittar jag mer info om det?
Läs om Erasmupraktik på studera.nu eller på Studentportalen.

Jag är nominerad

Hur gör jag för att söka Erasmusstipendiet?
Erasmusstipendiet utgår till alla studenter som tilldelats en plats på ett universitet med vilket vi har ett s.k. Erasmusavtal, du behöver inte ansöka. Du får mer information efter att du tilldelats en plats. Du får den första delen av stipendiet under din utlandstermin och resterande del efter hemkomst till Sverige. Har du frågor kring Erasmus-stipendiet, hör av dig till Johan Ahlgren vid GUs International Centre.

Jag måste upprätta ett Learning Agreement eftersom jag åker via ett Erasmusavtal. Var får jag tag på ett sådant dokument?
Ofta får du alla dokument du behöver av den koordinator som hanterar ditt utbyte.

Om jag inte åker på utbytestermin via ett Erasmusavtal utan via ett Nordplus eller Bilateralt avtal. Får jag stipendium då?
De studenter som åker via ett Nordplus-avtal brukar erhålla ett stipendium från detta nätverk. Summan som delas ut varierar från år till år. När det gäller de student som åker på ett Bilateralt utgår vanligtvis inget stipendium.

Jag har inte hört något från mitt värduniversitet än och nu är det bara två månader kvar till terminsstart. Vad gör jag?
Kontakta den internationella koordinatorn på din heminstitution så hjälper vi dig.

Är jag försäkrad under min utlandstermin?
Alla utresande studenter är försäkrade via Kammarkollegiets försäkring Student-UT. Mer information om försäkring hittar du här eller på www.kammarkollegiet.se. Det är viktigt att du läser igenom försäkringsvillkoren innan du åker iväg på utbytestermin.

Hur hittar jag boende?
På värduniversitetet finns oftast ett Welcome Office som kommer att assistera dig när det gäller boende (bostadssituationen varierar förstås på olika orter). Läs noggrant igenom de mail du får av värduniversitetet och det är viktigt att du håller deadlines.

Var hittar jag information kring kursutbudet på mitt värduniversitet?
På värduniversitetets hemsida finns oftast information kring de kurser som erbjuds för utbytesstudenter. Ibland kan det vara krångligt att hitta på hemsidorna. Om det inte finns någon kursinformation för kommande termin kan man gå tillbaka och titta på föregående års kurslistor (vanligtvis ändras inte kursutbytet särskilt mycket från år till år).

Jag vill söka stipendium. Hur gör jag?
Det finns många stipendier som du kan söka på egen hand; se t.ex. www.stipendier.se eller Göteborgs Universitets stipendieinformationssidor.
Det kan vara tidskrävande att söka stipendier men i slutändan är det oftast värt besväret. På Studentportalen kan du läsa mer om stipendier.

Hur söker jag CSN?
Du går in på mina sidor på CSN.se och ansöker om studiestöd för studier utomlands. Det kan vara en bra idé att söka CSN för ett helt år – för den terminen du ska studera utomlands samt för terminen efter din utlandstermin. Detta pga. att det ibland kan dröja innan vi får betygen från din utbytestermin och då är det bra att redan ha sökt CSN.Läs mer om studiemedel och ansök på CSN:s hemsida: http://www.csn.se/utomlands

Måste jag fylla i alla blanketter och formulär jag får av värduniversitetet?
Ja, det är oerhört viktigt att du följer alla instruktioner du får av värduniversitetet.

Jag är utomlands

Går det att förlänga sin utbytestermin?
Om du vill förlänga din utbytestermin måste du kontakta den internationella koordinatorn på din heminstitution och fråga om detta innan du kontaktar International Office vid värduniversitetet.

Terminen vid mitt värduniversitet pågår till slutet på januari och jag vill gärna avluta min termin innan jul. Kan jag fråga värduniversitet om jag får göra tentorna innan jul?
Nej, det är viktigt att du respekterar de terminstider som gäller vid värduniversitetet.

Jag har kommit hem

Tillgodoräknandet av de kurser jag har läst under min utbytestermin, sker detta automatiskt?

Nej, tillgodoräknandet sker inte automatiskt. Beslut om tillgodoräknande av utbytesstudier tas alltid av din heminstitution. Gå in på här och läs mer om tillgodoräknande.

Vad ska jag göra för att få den andra delen av mitt Erasmus-stipendium?

När du avslutat din utbytestermin kommer du att få information via mail om vad som behövs göras för att få den sista utbetalningen. Har du inte fått något mail efter ett par veckor efter din hemkomst, kontakta då Johan Ahlgren vid GUs International Centre

Hur får jag tag i originalbetygen från min utbytestermin? Betygen från utbytesterminen brukar skickas direkt till institution. Så fort de kommit kontaktas du.
 

Sidansvarig: Lars-Olof Karlsson|Sidan uppdaterades: 2017-06-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?