Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Utbildning på forskarnivå

Generellt om forskarutbildning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ämnen

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten finns utbildning på forskarnivå i följande ämnen:

 

 

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar många perspektiv på arbete och arbetsliv. Forskarutbildningen bedrivs i nära samarbete med forskningen på instituionen, samt i samarbeten med nationella och internationella kontakter, genom tex. FALFs nationella forskarskola (Forum för arbetslivsforskning).

Kontaktperson: Cecilia Hansen Löfstrand


Freds- och utvecklingsforskning

Utbildning på forskarnivå i Freds- och utvecklingsforskning baserar sig på ämnets två grunddiscipliner Internationella relationer och Globala utvecklingsstudier. Forskarstudierna kan inbegripa en specialisering kring freds- och konfliktfrågor eller utvecklingsfrågor. De kan också innefatta studier av relationen mellan fred och utveckling.

Kontaktperson: Johan Karlsson Schaffer


Journalistik, medier och kommunikation

Forskarutbildningen inom journalistik, medier och kommunikation kännetecknas främst av sin samhällsvetenskapliga inriktning och empiriska orientering. Forskningen inom området sker dels utifrån ett demokratiperspektiv där frågor kring makt, offentlighet och opinionsbildning spelar en central roll, och dels utifrån ett publikperspektiv där frågor kring struktur, användning och påverkan står i centrum.

Kontaktperson: Magnus Fredriksson


Offentlig förvaltning

Utbildning på forskarnivå inom ämnet offentlig förvaltning är i första hand en yrkesutbildning för forskare. Utbildningen leder till licentiatexamen eller doktorsexamen. Licentiatexamen visar på viss färdighet medan doktorsavhandlingen kan ses som ett fullvärdigt lärlingsarbete. Utbildning på forskarnivå vid Förvaltningshögskolan ger dessutom en breddning och fördjupning i ämnet offentlig förvaltning. Den är en kvalificerad vidareutbildning som innehåller teoretisk fördjupning, breddning och metodologisk skolning.

Kontaktperson: David Karlsson


Psykologi

Utbildning på forskarnivå i psykologi är inriktad mot grundläggande psykologiska principer och processer som hjälper oss att bättre förstå och förutsäga mänskligt beteende i skilda sammanhang och under olika livsfaser. Utbildningen fokuserar på avgränsade empiriska frågeställningar där doktoranderna förväntas bedriva nydanande och internationellt konkurrenskraftig forskning. Doktoranderna är nära knutna till någon av institutionens forskargrupper vilket gör att man redan under utbildningen exponeras för det internationella vetenskapssamhället. I utbildningen finns en stark metodtradition och ofta även tvärdisciplinära samarbeten med forskare inom andra discipliner vilket ger goda förutsättningar för en fortsatt karriär såväl inom som utanför akademin.

Kontaktperson: Jan Johansson Hanse


Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning

Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning är ett ämne knutet till lärarutbildning och pedagogisk verksamhet som omfattar såväl samhällets politiska och ekonomiska strukturer som dess organisations-, familje-och individnivå. Ämnet hanterar fundamentala problemställningar rörande människans upplevelser och handlande, dels som individ, dels i samspel med andra människor och som delaktig i sociala, kulturella, politiska och ekonomiska samhälleliga skeenden och institutioner.

Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning har en given koppling till innehållet i skolans samhällsorienterade ämnen och skolämnet samhällskunskap, men inbegriper även studiet av
olika strukturella och institutionella faktorer som rör organisation av utbildning och lärande i samhället

Kontaktperson: Karl-Fredrik Ahlmark

 

Samhällsvetenskapliga miljöstudier

Forskningsprogrammet samhällsvetenskapliga miljöstudier startades officiellt av samhällsvetenskapliga fakulteten och institutionen för globala studier i juli 2013. Programmet är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som möter en växande efterfrågan på forskare, beslutsfattare och experter som kan arbeta ämnesöverskridande och utveckla nya teoretiska och metodologiska verktyg för att studera dynamiken mellan samhälle och miljö.

Kontaktperson: Annica Kronsell

 

Socialantropologi

Socialantropologins forskningsfält i dess vidaste mening är den komparativa kulturforskningen – ett i högsta grad samhällsrelevant forskningsområde i det internationaliserade, mångetniska Sverige och den globaliserade världen i stort – i syfte att förstå människors sätt att förstå och organisera sin värld. Detta innebär inte bara att förstå andra samhällen utifrån inhemska perspektiv utan det innebär också en ökad förståelse av det egna samhället och av det som vi tar för givet.

Kontaktperson: Lisa Åkesson


Socialt arbete

Utbildningens mål är att utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom socialt arbete samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Utbildning på forskarnivå i socialt arbete syftar också till att utveckla doktorandens förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Utbildningen skall vidare utveckla doktorandens kommunikativa och pedagogiska färdigheter vad gäller att uttrycka sig väl i tal och skrift såväl inom som utanför akademiska sammanhang.

Kontaktperson: Anette Skårner


Sociologi

Sociologiämnet präglas av en teoretisk och metodologisk bredd vilket också avspeglas i den forskning som bedrivs på institutionen som innefattar bland annat sociala rörelser, kriminologi, arbetsmarkad, välfärdsfrågor, emotionssociologi och forskning inom områden som miljö, teknik, hälsa och sjukvård. Inom sociologiämnet är det möjligt att gå forskarutbildning med inriktning mot teknik- och vetenskapsstudier.

Kontaktperson: Cecilia Hansen Löfstrand

 


Statsvetenskap

Genom en bred orientering om forskningsutvecklingen i ämnet görs doktoranden förtrogen med statskunskapens teoretiska och metodiska huvudområden samt bibringas ytterligare ämneskunskaper och färdigheter i forskningsmetodik. I linje med riktlinjer som tagits fram vid de internationellt ledande forskarutbildningarna prioriterar vår utbildning ämnesmässig bredd och metodologisk pluralism. Forskarutbildningen bedrivs i nära samarbete med forskningen på institutionen.

Kontaktperson: Mikael Persson

 

Generellt om forskarutbildning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten  

Utbildning på forskarnivå är den högsta formella utbildningsnivån och syftar till att ge en kvalificerad utbildning för den som vill arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor såväl inom som utanför universitet och högskolor.

Vid samhällsvetenskapliga fakulteten bedrivs utbildning i elva ämnen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng (fyra år) och avslutas med doktorsexamen. Det finns även möjlighet att avlägga licentiatexamen efter 120 högskolepoäng (två år).

Fakulteten står för samordning och kvalitetssäkring av forskarutbildningen. Fakultetsstyrelsen beslutar bland annat om inrättande och avveckling av ämne för utbildning på forskarnivå, och allmänna studieplaner, liksom principer för forskarutbildningen inom ramen för universitetets normerande beslut.

Sidansvarig: Karl-Fredrik Ahlmark|Sidan uppdaterades: 2019-10-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?