Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kvalitetsarbete

Arbete med att utveckla och säkra utbildningarnas kvalitet bedrivs dagligen och involverar studenter, lärare, ledning och stödpersonal. Delaktighet, kollegial granskning och erfarenhetsutbyte över institutionsgränser kännetecknar vår syn på kvalitetsarbete. Olika former av mötesplatser och forum för dialog och diskussion utgör därför särskilt viktiga element i vår kvalitetskultur.

Utvecklingsarbete på tre nivåer

 

Institutionsnivå

På institutionernas sker ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med universitetets kvalitetspolicy. Den minsta beståndsdelen i det arbetet sker på kurs- och programnivå och handlar om tillvaratagande av studenternas synpunkter på utbildningarna genom kurs- och programvärderingar.

Kursvärderingar

Kursvärderingar sker som regel anonymt, digitalt i slutet på en kurs och används i sammanställning av en kursutvärdering i form av en framåtpekande kursrapport i vilken lärarnas egna reflektioner och erfarenheter från kursens genomförande och studenternas måluppfyllelse vägs in. I många kurser kompletteras den anonyma kursvärderingen med olika former av muntliga dialoger med studenter under kursens och programmets gång. I många fall är det bättre att saker som eventuellt inte fungerar i en kurs kan rättas till i ett tidigt skede.

Kurs- och programkonferenser

Institutionerna arbetar systematiskt med uppföljning och utveckling av kurser och program genom någon form av regelbundna kurs- och programkonferenser. En vanlig modell är att en kurs, regelbundet (t.ex. var tredje gång den ges) granskas av en lärare som är extern i förhållande till kursen. Kursansvarig/a lärare får på så sätt hjälp av en kollega med att genomlysa kursens konstruktiva länkning med fokus på lärandemål, kurslitteratur, undervisnings- och examinationsformer samt resultat av kursvärderingar. Resultatet blir en framåtpekande rapport som inte sällan leder till åtgärder som revidering av litteraturlistor och kursplaner.

Starka lärarlag

Regelbundna möten med de lärare som medverkar i program och kurser är ett annat signum för det lokala kvalitetsarbetet. Många av fakultetens utbildningar är av tvär- eller mångvetenskaplig karaktär och har därmed extra stora behov av tät dialog mellan medverkande lärare. I vissa fall träffas alla lärare som medverkar i en utbildning så ofta som en gång i veckan för att löpande lösa problem som uppstår, diskutera gemensamma utvecklingsbehov samt hålla varandra informerade om olika delar av utbildningen.

Studentdialoger

Förutom att studenter ges möjlighet att lämna synpunkter på sina kurser så är olika former av studentdialoger ett vanligt inslag i fakultetens utbildningar.

Utbildningsberedning

Alla institutioner har, förutom institutionsråd, någon form av utbildningsråd och/eller kursplanegrupp där lärare och studeranderepresentanter deltar i granskning och beredning av beslut om revideringar eller fastställande av nya kursplaner. En sådan gruppering leds av den person som är utsedd till institutionens utbildningsansvarig, tillika vice- eller proprefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Pedagogisk utveckling

Utbildningsansvariga ansvarar för att stimulera pedagogisk utveckling vid institutionerna. Regelbundna pedagogiska seminarier, mentorer för juniora lärare, stöd till lärare som vill meritera sig till excellent lärare eller interna utlysning av pedagogiska utvecklingsmedel är några exempel.

 

Fakultetsnivå

Fakultetsstyrelsen ansvarar för att fakultetens utbildningar håller hög kvalitet och följer årligen upp institutionernas kvalitetsarbete.
I forumet Beredningen för utbildning på grund-och avancerad nivå, BFU, bereds och diskuteras samtliga frågor som rör kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå. Dagordningen innehåller en stående punkt om kvalitet. BFU leds av den dekan som har ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå och är sammansatt av utbildningsansvariga vid respektive institution, sju till antalet, två studeranderepresentanter samt utbildningsledare och kvalitetssamordnare från fakultetskansliet.

Systematisk uppföljning av institutionernas kvalitetsarbete sker i olika former under en årscykel. De tre viktigaste formerna är:

  • Verksamhetsdialoger (mars/april)
  • Kvalitetsseminarium (april/maj)
  • Internat med utbildningsansvariga och studierektorer/programansvariga (oktober)

Verksamhetsdialoger

På vårterminen genomförs verksamhetsdialoger där fakultetsledningen träffar institutionernas ledningar. Vid dialogerna ligger fokus på uppföljning av utbildning på genomgång av föregående års HP/VP, rekrytering, utfall i utbildningarna samt lärarnas högskolepedagogiska kompetens. En stående punkt i dialogerna är erfarenheter från genomförda utbildningsutvärderingar samt uppföljning av de åtgärdsplaner som institutionerna tagit fram inom ramen för dessa.

Kvalitetsseminarium

Med utgångspunkt i Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet som tagits fram på universitetsgemensam nivå genomförs årligen ett kvalitetsseminarium. I början av året enas BFU om ett tema för årets kvalitetsseminarium. Temat väljs utifrån de utvecklingsbehov som institutionernas systematiska kvalitetsarbete genererat och i relation till de teman som finns i inventeringsverktyget. De inventerande frågor som finns i inventeringsverktyget används för genomlysning av utbildningarna i relation till temat och ligger sedan till grund för seminariets utformning.

Teman som hittills behandlats:
2018 – att stötta studenters förmåga att skriva akademiskt
2019 – arbetsmarknadsanknytning i utbildning
2020 – progression i utbildningarna

Vid kvalitetsseminarierna deltar företrädare för all utbildning vid fakulteten, t.ex. studierektorer, programansvariga, utbildningsansvariga samt andra relevanta funktioner beroende på tema. Genom att samla personer som på olika sätt arbetar med utbildningskvalitet utgör kvalitetsseminariet ett viktigt tillfälle för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning över program- och institutionsgränser. Det är också ett tillfälle för att utveckla ett gemensamt språk och förhållningssätt till utbildningskvalitet.

Internat med utbildningsansvariga och studierektorer

Varje höst anordnas ett internat för utbildningsansvariga och studierektorer/programansvariga. Syftet med internatet är främst erfarenhetsutbyte mellan institutionerna i frågor som har med de olika processer som bedrivs inom ramen för kvalitetsarbetet. Om fokus i kvalitetsseminarierna är kvalitet i utbildningarna så ger internaten en möjlighet till gemensam metareflektion kring hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs och kan utvecklas både på institutions- och på fakultetsnivå.

Sidansvarig: Linn Mattsson|Sidan uppdaterades: 2020-06-16
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?